KomornikMyszkowski.PL – Wszystkie licytacje http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ Pierwsza licytacja nieruchomości http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomoci/ <p>Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: <strong>0,00 zł.<br/></strong></p> <p>Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: <strong>0,00 zł</strong>.<strong><br/></strong></p> <p>Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości <strong>10 %</strong> ceny oszacowania nieruchomości: <strong>0,00 zł.</strong> najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.</span> <br/></strong></p> <p>Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".<span style="text-decoration: underline;"><br/></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span><br/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".</span></strong></p> Wed, 22 Aug 2018 15:31:03 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/nieruchomosci/pierwsza-licytacja-nieruchomoci/ Licytacja nieaktualna http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/licytacja-nieaktualna/ <p><strong>Przedmiotem licytacji będą:</strong></p> <p><strong>Cena wywołania:</strong> tak jak w obwieszczeniu.</p> <p><strong>Wadium:</strong> 10% od każdej ruchomości.</p> <p>Szczegółowy opis znajduje się poniżej w zakładce "DOKUMENTY"</p> <p><strong><strong>W kontakcie z kancelarią proszę posługiwać się sygnaturą wskazaną w obwieszczeniu.</strong></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pouczenie</strong></span><br/>Zgodnie z § 91 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. z dnia 10<br/>kwietnia 1968 r.), przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym<br/>czasie.</p> <p><strong>UWAGA:</strong><br/>Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.<br/><strong>Kontakt do osoby prowadzącej licytację: 733-495-451 - telefon czynny wyłącznie w dniu licytacji.</strong></p> Mon, 12 May 2014 11:03:54 +0200 http://komornikmyszkowski.pl/licytacje/ruchomosci/licytacja-nieaktualna/