Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 1.08, 05-600 Grójec Mazowieckie Polska
tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax: (48) 366 24 49
www.komornikmyszkowski.pl

Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej Wola Palczewska gmina WarkaNieruchomość

UWAGA: nieruchomość składa się z kilku działek. Tylko działki o numerach ewidencyjnych 14, 94 i 184 nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).

Ustalić sumę oszacowania całej nieruchomości na kwotę: 362.000,00 zł. w tym:
- działka ewidencyjna nr 14 została oszacowana na kwotę: 8.000,00 zł.
- działka ewidencyjna nr 29 została oszacowana na kwotę: 28.000,00 zł.
- działka ewidencyjna nr 44 została oszacowana na kwotę: 14.000,00 zł.
- działka ewidencyjna nr 94 została oszacowana na kwotę: 7.000,00 zł.
- działka ewidencyjna nr 139 została oszacowana na kwotę: 9.000,00 zł.
- działka ewidencyjna nr 184 została oszacowana na kwotę: 7.000,00 zł.
- działka ewidencyjna nr 274 została oszacowana na kwotę: 59.000,00 zł.
- działka ewidencyjna nr 275/1 została oszacowana na kwotę: 230.000,00 zł.

- ustalić cenę wywołania za całą nieruchomość na kwotę: 271.500,00 zł. (3/4 sumy oszacowania) w tym:
- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 14 wynosi: 6.000,00 zł.
- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 29 wynosi: 21.000,00 zł.
- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 44 wynosi: 10.500,00 zł.
- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 94 wynosi: 5.250,00 zł.
- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 139 wynosi: 6.750,00 zł.
- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 184 wynosi: 5.250,00 zł.
- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 274 wynosi: 44.250,00 zł.
- cena wywołania za działkę ewidencyjną nr 275/1 wynosi: 172.500,00 zł.
- ustalić wysokość rękojmi za całą nieruchomość na kwotę: 36.200,00 zł. w tym:
- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 14 wynosi: 800,00 zł.
- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 29 wynosi: 2.800,00 zł.
- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 44 wynosi: 1.400,00 zł.
- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 94 wynosi: 700,00 zł.
- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 139 wynosi: 900,00 zł.
- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 184 wynosi: 700,00 zł.
- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 274 wynosi: 5.900,00 zł.
- rękojmia za działkę ewidencyjną nr 275/1 wynosi: 23.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium wpłacone na rachunek bankowy kancelarii musi wpłynąć na konto na dzień przed licytacją pod rygorem odmowy udziału  w przetargu.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w zakładce "dokumenty".

Pouczenie:

Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

Tekst ustawy dostępny jest w zakładce "wnioski".

Data
2017-11-16 12:30
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Grójcu sala VI
Komornik
Paweł Myszkowski
Dokumenty
OBWIESZCZENIE-Sprawa-KMP-824-12.pdf

×